CJK3D_Tri边界控制过程

热度185票 浏览2902次 时间:2014年12月05日 20:55

设置完边界控制区段及点位后,还需要给出控制过程文件。

%D-LILN` }0

菜单【界面】选择【边界条件】菜单,视图切换至“边界条件设置”,如下图所示。

(}`4O?T vw{c(X0

CJK3D水动力数值模拟系统Z5L"Y&t _M%A


*~y*L V9z0vG,c0
CJK3D水动力数值模拟系统MhG H@ ai5Cw!zHa

表格已经分配好,填入控制过程数据即可,如下:

Q:CR;z,j3@H0

"PP$I A,t q2]0

CJK3D水动力数值模拟系统o Ko'f'Rt}
CJK3D水动力数值模拟系统1WY%eZ,}(E6ac0G.|

编辑完成后右击鼠标弹出菜单中选择【保存数据】,将边界条件保存为“边界条件(大潮).BCDD”。

5h*M)F5mB l%Z-n y2{ h0

 CJK3D水动力数值模拟系统an/LpJ W\


CJK3D水动力数值模拟系统HpTS/upd"_?.o

【边界条件(大潮).BCDD】示例如下:

y/` Jmj0

4     25                                                                                      CJK3D水动力数值模拟系统5| v}Y;v%i

1.250000        0.890000        0.800000        0.800000        1.170000        2.170000       CJK3D水动力数值模拟系统&|;T:Sja Q0c5n^

1.250000        0.890000        0.800000        0.800000        1.170000        2.170000       CJK3D水动力数值模拟系统?5JG {4?3a"h

0.998000        0.827000        0.800000        1.059000        1.870000        2.653000       CJK3D水动力数值模拟系统.AI.o K!fQo?;BE

0.998000        0.827000        0.800000        1.059000        1.870000        2.653000       

4D3[3RbVG0

CJK3D水动力数值模拟系统g[(zY~%_ {

{ kt5N:`4u)G,U4^Im0

1行:4为控制点数  25代表计算周期(小时为单位

0RCyp"{-Y\0

2行:第1控制点的周期过程数据

&Z-y%RA:p0

重复第2

"H _-a'rd#P X_0

`P e/pO4h)f TJ%W0

 

M%oBx+m5{S#}0

技术支持

  • QQ群:47855880
  • Email:cjk3dmodel@126.com
  • 联系人:罗小峰
  • 电话:025-85829583
  • Q Q:412080

广告投放区

网络资源