CJK3D_Tri边界控制过程

热度252票 浏览13065次 时间:2014年12月05日 20:55

设置完边界控制区段及点位后,还需要给出控制过程文件。

9V/_uy4p5oty0

菜单【界面】选择【边界条件】菜单,视图切换至“边界条件设置”,如下图所示。

(W[;S&L'~ A%M!S,F0

CJK3D水动力数值模拟系统*VzI]L _

CJK3D水动力数值模拟系统3H[ c b7r9|9vs(L7I

'h6DG RuX6dV$x0

表格已经分配好,填入控制过程数据即可,如下:CJK3D水动力数值模拟系统S K1x&g2HA

U/eo5S2`0


1`YBXFf0

,E r'HW%C'|)OX0

编辑完成后右击鼠标弹出菜单中选择【保存数据】,将边界条件保存为“边界条件(大潮).BCDD”。

A:J8n"{Z6u]h0

 

Q/|7T5k0N$E@sM0


JImSK c,c&|o0

【边界条件(大潮).BCDD】示例如下:

K)|1R1s0g0

4     25                                                                                      CJK3D水动力数值模拟系统 Hl ew:H&t+z(?

1.250000        0.890000        0.800000        0.800000        1.170000        2.170000       

ItW`| V`i0

1.250000        0.890000        0.800000        0.800000        1.170000        2.170000       

1j}3tVy cE$A/P0

0.998000        0.827000        0.800000        1.059000        1.870000        2.653000       

dhU@nS#B P0

0.998000        0.827000        0.800000        1.059000        1.870000        2.653000       

@ZI9Nu0@0

CJK3D水动力数值模拟系统8]0v,m*V$V{

|2GlvRt8C Pf0

1行:4为控制点数  25代表计算周期(小时为单位CJK3D水动力数值模拟系统lTu a;y!Ng

2行:第1控制点的周期过程数据CJK3D水动力数值模拟系统RUJy.S zV

重复第2

,] EI:S&M2ZO?#w t0

m9@5~%R^S_g0

 

*I%I(m[+b"Y| hf0

技术支持

  • QQ群:47855880
  • Email:cjk3dmodel@126.com
  • 联系人:罗小峰
  • 电话:025-85829583
  • Q Q:412080

广告投放区

网络资源