CJK3D_Tri边界控制过程

热度143票 浏览2185次 时间:2014年12月05日 20:55

设置完边界控制区段及点位后,还需要给出控制过程文件。

-J}d4f7Q {h4Z0

菜单【界面】选择【边界条件】菜单,视图切换至“边界条件设置”,如下图所示。CJK3D水动力数值模拟系统;uu,j2B] w

J1lC3z,v%{b0

CJK3D水动力数值模拟系统\+\#fW1i

;r5e)Qb6x6J9jP A0

表格已经分配好,填入控制过程数据即可,如下:

`3G E|5CZ"Pr M0

CJK3D水动力数值模拟系统 w#eTP\)e


+h,r-Ki:V6z%l5Fb0
CJK3D水动力数值模拟系统c(R^6k/f

编辑完成后右击鼠标弹出菜单中选择【保存数据】,将边界条件保存为“边界条件(大潮).BCDD”。CJK3D水动力数值模拟系统L*F c8Gq"u&pv

 CJK3D水动力数值模拟系统ry u;J-K


{;I6b`:FTZVYq}0

【边界条件(大潮).BCDD】示例如下:

t6y{RrNk*_0

4     25                                                                                      CJK3D水动力数值模拟系统.o7^i7_\0S,?

1.250000        0.890000        0.800000        0.800000        1.170000        2.170000       

(d&X9aiSkN0

1.250000        0.890000        0.800000        0.800000        1.170000        2.170000       CJK3D水动力数值模拟系统N9Hx/f)[J8I

0.998000        0.827000        0.800000        1.059000        1.870000        2.653000       

T7`Du)m"?&G}ul:O0

0.998000        0.827000        0.800000        1.059000        1.870000        2.653000       

"n0dIn,["q0

CJK3D水动力数值模拟系统,yQuo {dOjq

+t)c1] Q%hEQ e3g(JE0

1行:4为控制点数  25代表计算周期(小时为单位

M `lpT"Q0

2行:第1控制点的周期过程数据CJK3D水动力数值模拟系统&ue:tp{r

重复第2

$s)v^$]2L0

7C{-m4K!e0

 

;L)wz6V:oE0

技术支持

  • QQ群:47855880
  • Email:cjk3dmodel@126.com
  • 联系人:罗小峰
  • 电话:025-85829583
  • 手机:13951606782

广告投放区

网络资源