CJK3D_Tri边界控制过程

热度210票 浏览4796次 时间:2014年12月05日 20:55

设置完边界控制区段及点位后,还需要给出控制过程文件。CJK3D水动力数值模拟系统M$h@!fS0x

菜单【界面】选择【边界条件】菜单,视图切换至“边界条件设置”,如下图所示。

OX1Qr WE_~0

CJK3D水动力数值模拟系统:W6y:BTk{8X ?


};iP$`L @^0

x W8e!xv4_m0

表格已经分配好,填入控制过程数据即可,如下:CJK3D水动力数值模拟系统b2J/ok Ej W

CJK3D水动力数值模拟系统6a.^ Tsq5P U2u

CJK3D水动力数值模拟系统;HoXl)LcoM
CJK3D水动力数值模拟系统cNzk U9r

编辑完成后右击鼠标弹出菜单中选择【保存数据】,将边界条件保存为“边界条件(大潮).BCDD”。

;S9Bz5v8zP1U9r m0

 

7@/?2u-@4uI p0


rIt/a(Z4B#NQ M0

【边界条件(大潮).BCDD】示例如下:CJK3D水动力数值模拟系统?Z'J%fXCm$|?

4     25                                                                                      

7SQSn_#t'd0

1.250000        0.890000        0.800000        0.800000        1.170000        2.170000       CJK3D水动力数值模拟系统?'S c Ij:u

1.250000        0.890000        0.800000        0.800000        1.170000        2.170000       

S-_ S(Mi `0

0.998000        0.827000        0.800000        1.059000        1.870000        2.653000       

].n-^Tx4@?kK0

0.998000        0.827000        0.800000        1.059000        1.870000        2.653000       

,R? K*~!k S*e^0

7Fk'te~wre0

CJK3D水动力数值模拟系统J5l%G-BX T"z ?!C

1行:4为控制点数  25代表计算周期(小时为单位CJK3D水动力数值模拟系统OIezW#P

2行:第1控制点的周期过程数据

L1a7du(w"G;i]0

重复第2

Z+}(Rx8iCLO^0

CJK3D水动力数值模拟系统U6~&e%`NY{7GF

 

A Q_~pX0

技术支持

  • QQ群:47855880
  • Email:cjk3dmodel@126.com
  • 联系人:罗小峰
  • 电话:025-85829583
  • Q Q:412080

广告投放区

网络资源