CJK3D_Tri模型站点

热度279票 浏览4211次 时间:2014年12月05日 20:36

菜单【建模】选择【模型站点】菜单,界面左侧工具栏弹出向导式对话框:

JDq Y+Q4K:E0

CJK3D水动力数值模拟系统:[&b Z3[7t n(v]

【模型站点.PNTP】示例如下:CJK3D水动力数值模拟系统/Y(G"Ef*I E^

绝对坐标

+c-J X#x`'K9j]0

4

tXho:Ml0

1#    358254.000000      3481020.000000   CJK3D水动力数值模拟系统[r'z? };f"i`:U8q

2#    366636.000000      3475700.000000   CJK3D水动力数值模拟系统lG&yNKGsvd

3#    376434.000000      3469300.000000   

3N ?1v;v,`%JC$g(D_0

4#    369618.000000      3472700.000000   

S|yHN~\0

 

/Cw:|)BX0

6CJK3D水动力数值模拟系统S}} C @G&]

1#    358254.000000      3481020.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统%n)qvJ-tjdnP0T

2#    366636.000000      3475700.000000    30.000000      210.000000   

g(E W&EJkdzf9B0

3#    376434.000000      3469300.000000    30.000000      210.000000   

5t { ]iPl1J8_"{Q0

4#    370749.000000      3475470.000000    30.000000      210.000000   

v1@QL3@P2_!Gj0

5#    370008.000000      3473690.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统 p%H4R*k0DG)o q6y

6#    368997.000000      3472240.000000    30.000000      210.000000   CJK3D水动力数值模拟系统0B+Uf{ zQ.Pu

 

\~4I8f8j"M.Q9q)U0

G2eXsF!?!Dz0

1行:绝对坐标标识符CJK3D水动力数值模拟系统a ^"u%G [2w[3w m4i

2行:潮位站点个数CJK3D水动力数值模拟系统 O;b2o8X7v IfB

3行:潮位站点名称  X坐标  Y坐标CJK3D水动力数值模拟系统 P}|L ^%}

重复

X;^ lJs,waa0

n行:垂线站点个数

!k5[k@]5Oq#H0

n+1行:垂线站点名称  X坐标  Y坐标

%Nx4N E5kZ2P gt0

重复CJK3D水动力数值模拟系统/WF2a4|F:_2C-m

 

? d yHMH.{x0

系统为模型站点编辑也提供了相应功能,双击模型任意位置可选择站点坐标。

S0g h j_f0

 

e9tpO Y;M0

CJK3D水动力数值模拟系统S#[OKW]W T mbo

标注了站点位置的效果CJK3D水动力数值模拟系统 u+VQ-ld+t0e

CJK3D水动力数值模拟系统Co-LhIs"F pD y!{)o s


n&s)`y)N(d0
CJK3D水动力数值模拟系统{4^5K7F"?!r2Co;F?

TAG: 模型

技术支持

  • QQ群:47855880
  • Email:cjk3dmodel@126.com
  • 联系人:罗小峰
  • 电话:025-85829583
  • Q Q:412080

广告投放区

网络资源